Maker of the Month January 2022

Maker of the Month January 2022

January 10, 2022

Meet our maker of the month, Tom Martin, and his latest range of prints currently available through MADE.

What are you calling this series of prints/works?

The linocuts are from a series I’ve called “Modula”, the name is directly related to how I have produced the prints. I’ve made a series of 30-40 lino blocks which all interrelate, most of the prints consist of two-four blocks printed on top of each other, they are completely swappable and interchangeable. I see them as a ‘kit’ which can create many thousands of variations. The screen-prints are from a series called “Moiré”, they are all geometric line designs. Like the “Modula series” endless possibilities are achieved by overprinting different screens or using one design at slightly differing angles. This generates unexpected ‘Moiré’ patterns from the clashing of lines.

What is the inspiration for your most recent collection featured at MADE?

I am very much inspired by the ‘Op-Art’ movement of the 1960-70s, Hard Edged Abstraction and Constructivism. Particularly artists such as Victor Vasarely, Carlos Cruz Diez, Jesus Soto and David Batchelor. These artists all focus on visual perception, their work is quite mechanised, pure and relies on you as the viewer to participate in some way. Optical illusion is also an important factor in their work. It's this area that I find fascinating, I love the surprise of looking at something and being unsure of what you are seeing, is it real? Is the effect actually there or is it your mind creating the illusion? I try to convey this visual excitement in my own practice. I’m interested in making prints that confuse you, create illusions and even sometimes, make you feel nauseous! 

When and how did you realise that creating prints was something you wanted to do as a career and why?

I was very lucky to be introduced to screen-printing when I was doing my GCSEs. We had a visiting printmaking lecturer from Reading University who bought a little portable screen press into school and showed us some basic printing techniques. Something clicked! I fell in love with the idea of printmaking immediately and decided to study it as much as possible. After university I was very fortunate to work at The Curwen Studio as their Master Printmaker for many years. It was an editioning studio for artists, where I would work alongside them to proof their ideas and then to make them into limited edition original prints.  It was a very specialised job and I worked with many well-known artists, such as Paula Rego, Patrick Heron and John Hoyland.

I was very fortunate to be in this line of work and as an artist it was the most formative period of my career, I just learnt so much about colour and how images are constructed. It shaped me as an artist, I loved being in a creative industry, it was dynamic, fast moving, stressful, inspiring, frustrating sometimes but above all it was fun! I am very lucky to have worked in a printmaking environment for my whole career, and now I teach printmaking at the Cardiff School of Art. This has been a fabulous progression for me as in a university you deal with ideas the whole time, everyone is different and you carry on learning as much as the student.

How does the process inspire you?

For me printmaking is the most rewarding process. I love the fact that you are nt always 100% sure of what will happen until that moment when you lift up the screen or pull the paper from your block. There is a moment of revelation, sometimes you are disappointed, sometimes ecstatic, it’s this excitement that keeps me coming back for more. There are just so many possibilities, endless variations, so many colour options. It can be fast, it can be technically challenging and it can be very frustrating, but it is just wonderful, it teaches me patience, carefulness, precision but it also gives me dynamism, freshness and surprises galore. Printmaking is not just a way of replication, it is a process so alive and so responsive, I feel so connected to it and I’m certain I will never bore of it!

What are your ambitions for this year?

I’m planning to continue with both series of prints currently showing at Cardiff Made and I’m just embarking on a new body of work called “Modulon” which consists of 300 small scale, abstract, print sculptures. They will all interrelate to each other and be movable, so they can be reconfigured in any way. (like a 3d version of “Modula”) I use two dimensional methods a lot but why shouldn’t print be sculptural too? I’m taking direct influence from Frank Stella on this project, another of my favourite artists and the sculptures will be folded, curled, perforated screen-printed paper, mounted onto small wooden blocks. Stella uses many different processes in his work so I’ll be incorporating screen, lino, air-brushing and painting to produce little “print worlds”.

VIEW AND PURCHASE TOM'S WORK HERE

             

Dewch i gwrdd â gwneuthurwr y mis, Tom Martin, a'i gyfres ddiweddara o argraffiadau sydd ar gael yn MADE ar hyn o bryd.

Beth ydych chi'n galw'r gyfres hon o brintiau/gweithiau?

Mae'r torluniau leino yn dod o gyfres rwyf wedi'i galw'n “Modula", mae'r enw'n ymwneud yn uniongyrchol â sut yr wyf wedi cynhyrchu'r printiau. Rwyf wedi creu cyfres o 30-40 o flociau leino sydd i gyd yn cydberthyn â’i gilydd, mae'r rhan fwyaf o'r printiau'n cynnwys dau i bedwar bloc wedi'u hargraffu ar ben ei gilydd, maent yn gwbl gyfnewidadwy. Rwy'n eu gweld fel 'pecyn' sy'n gallu creu miloedd lawer o amrywiadau. Mae'r printiau sgrin yn dod o gyfres o'r enw “Moiré”, maent i gyd yn ddyluniadau llinellau geometrig. Fel y "gyfres Modula", cyflawnir posibiliadau diddiwedd drwy drosbrintio sgriniau gwahanol neu ddefnyddio’r un dyluniad ar onglau ychydig yn wahanol. Mae hyn yn creu patrymau annisgwyl 'Moiré' o wrthdaro’r llinellau.

Beth yw'r ysbrydoliaeth ar gyfer eich casgliad diweddaraf yn MADE?

Fe'm hysbrydolwyd yn fawr gan symudiad 'Opgelfyddyd' y 1960-70au, Haniaeth Caledlin ac Adeileddiaeth. Yn enwedig artistiaid fel Victor Vasarely, Carlos Cruz Diez, Jesus Soto a David Batchelor. Mae'r artistiaid hyn i gyd yn canolbwyntio ar ganfyddiad gweledol, mae eu gwaith yn eithaf mecanyddol, pur ac yn dibynnu arnoch chi fel y gwyliwr i gymryd rhan mewn rhyw ffordd. Mae rhith optegol hefyd yn ffactor pwysig yn eu gwaith. Dyma'r maes sy'n ddiddorol i mi, rwy'n caru'r syndod o edrych ar rywbeth a bod yn ansicr o'r hyn rydych chi'n ei weld, a yw'n real? A yw'r effaith yno mewn gwirionedd neu ai eich meddwl chi sy'n creu'r rhith? Rwy'n ceisio cyfleu'r cyffro gweledol hwn yn fy ngwaith fy hun. Mae gen i ddiddordeb mewn gwneud printiau sy'n eich drysu, yn creu rhithiau a hyd yn oed weithiau, yn troi arnoch chi! 

Pryd a sut nes di sylweddoli mai creu argraffiadau oedd  y peth yr oeddet am wneud fel gyrfa, a phaham?

 

Roeddwn i'n lwcus iawn i gael fy nghyflwyno i sgrin-brintio pan oeddwn i'n gwneud fy arholiadau TGAU. Daeth darlithydd gwneud printiau o Brifysgol Reading i ymweld â ni gan ddod â gwasg sgrîn gludadwy fechan i'r ysgol a dangosodd rai technegau printio sylfaenol i ni. Roedd hyn wedi taro tant gyda mi! Syrthiais mewn cariad â'r syniad o wneud printiau ar unwaith a phenderfynais ei astudio gymaint â phosibl. Ar ôl y brifysgol roeddwn yn ffodus iawn i weithio yn The Curwen Studio fel eu Prif Brintiwr am flynyddoedd lawer. Roedd yn stiwdio olygu ar gyfer artistiaid, lle byddwn yn gweithio ochr yn ochr â nhw i brofi eu syniadau ac yna i'w gwneud yn brintiau gwreiddiol cyfyngedig.  Roedd yn swydd arbenigol iawn a gweithiais gyda llawer o artistiaid adnabyddus, megis Paula Rego, Patrick Heron a John Hoyland.

Roeddwn i'n ffodus iawn i weithio o fewn y math hwn o waith ac fel artist, dyma gyfnod mwyaf ffurfiannol fy ngyrfa, dysgais i gymaint am liw a sut mae delweddau'n cael eu llunio. Fe'm lluniodd fel artist, roeddwn wrth fy modd yn gweithio mewn diwydiant creadigol, roedd yn ddeinamig, yn symud yn gyflym, yn llawn straen, yn ysbrydoledig, yn rhwystredig weithiau ond yn anad dim roedd yn hwyl!

Rwy'n ffodus iawn fy mod wedi gweithio mewn amgylchedd gwneud printiau drwy gydol fy ngyrfa, ac yn awr rwy'n addysgu gwneud printiau yn Ysgol Gelf Caerdydd. Mae hwn wedi bod yn ddilyniant gwych i mi, wrth fod mewn prifysgol rydych chi'n delio â syniadau drwy'r amser, mae pawb yn wahanol ac rydych chi'n parhau i ddysgu cymaint â'r myfyriwr.

Sut mae'r broses yn eich ysbrydoli?

I fi mae gwaith print yn broses sy'n dod a gymaint o foddhad. Rwy'n caru'r ffaith nad yw dyn 100% yn siwr beth fydd yn digwydd tan y foment pan bydd y sgrin yn cael ei godi, neu pan fydd y papur yn dod oddi ar y bloc. Mae yna foment o ddatguddiad – weithiau mae rhywun ync ael ei siomi. Weithiau, teimlad o orfoledd – mae'r cyffro hyn yn sicrhau fy mod yn dod at y broses eto ag eto. Mae yna gymaint o bosibiliadau, amrywiad di-ddiwedd gymaint o opsiynau lliw. Mae'n gallu bod yn broses sydyn,  mae'n gallu bod yn her dechnegol, ac fe all fod yn rhwystredig dros ben, ond mae'n anhygoel -  mae'n fy nysgu i am amynedd, gofal, manyldeb ond hefyd yn rhoi imi ffresni, bywiogrwydd a syrpreisys di-ri. Ni dim ond modd o ail-wneud yw argrafffu, mae'n broses mor fyw a chydweithredol, mae'r cyswlly gyda'r cyfrwng mor gryf, rwy'n sicr na i byth ddiflasu ag e!

Beth yw eich uchelgeisiau ar gyfer eleni?

Rwyf yn bwriadu parhau gyda'r ddwy gyfres o argraffiadau sy'n cael eu dangos yn Cardiff MADE ar hyn o bryd, ac rwyf ar fin dechrau corff newydd o waith o'r enw 'Modulon' sy'n  cynnwys 300 o gerfluniau print haniaethol bychan. Fe fyddan nhw i gyd yn cyd-berthyn ac yn gallu symud, fel eu bod yn gallu cael eu gosod mewn amryw ffordd. (fel fersiwn 3d o 'Modula'?) Rwyf yn defnyddio dulliau 2 ddimensiwn yn aml  ond pam na al argraffu fod yn gerfluniadol hefyd? Rwyf yn cael dylanwad uniongyrchol gan Frank Stella fel rhaan o'r prosiect hwn, un arall o'm off artistiaid – ac fe fydd y cerfluniau yn cael eu plygu,eu cyrlio, papur print tyllog, wedi eu mowntio ar flociau bach pren. Mae Stellayn defyddio nifer fawr o brosesau yn ei waith ac fe fydda i yn defnyddio sgrin, lino, air-brush a pheintio i greu 'bydoedd print' bychan.

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.